Industrins Finansförening – kunskapsutveckling och aktiv påverkan

IFF är ett aktivt branschforum där gemensamma och aktuella frågor inom finans- och treasuryområdet behandlas. Agendan styrs av den globalisering och harmonisering som idag präglar företagens vardag. Föreningens arbete sker i nära samverkan med Svenskt Näringsliv.

Ökad effektivitet
IFF ska öka medlemmarnas kunskap och effektivitet i frågor som rör finans- och treasuryverksamhet, men fungerar också som en opinionsbildare och remissinstans kring lagar, regelverk och utvecklingstrender på finansområdet. Kunskapsutvecklingen är praktiskt och konkret inriktad. Best practice och benchmarking är självklara inslag och innebär att medlemmarna tar del av varandras idéer och erfarenheter.
Det sker genom styrelsearbete, kommunikation via hemsidan och regelbundna seminarier – där också externa specialister medverkar – som kan handla om så vitt skilda områden som risk management, pensionsfrågor, nya marknader, redovisningsregler (IFRS), nya regleringar, cash management, kreditfrågor, systemhantering mm.

Globalt fokus
Via arbetet med remisser och opinionsbildning har IFF kontakt med finansmarknadens ledande aktörer, t ex Sveriges Riksbank, Finansinspektionen, Finansdepartementet, affärsbankerna, försäkringsbolag samt branschorganisationer och andra tillsynsmyndigheter.
I flera fall har de egna remissförslagen resulterat i konkreta anpassningar av lagar och regelverk. Allt större delar av föreningens arbete har också bäring på frågor som rör EU och global utveckling. Ett sådant exempel är tillväxt-ekonomier som exempelvis den kinesiska, där utvecklingen påverkar medlemsföretagens finansverksamheter i allt högre grad. Ett annat exempel gäller samverkan och harmonisering på det finansiella området inom EU – en trend som ökar behovet av att knyta IFF närmare de nätverk som driver finans- och treasuryfrågor på Europanivå.

» IFFs hantering av PERSONUPPGIFTER
» IFFs Stadgar 31 maj 2023